Socijalna prava osoba treće životne dobi


Mnoge osobe treće životne dobi nisu upoznati u potpunosti sa svojim pravima koje imaju, ali ni kako ih ostvariti. U ovom članku je ukratko pojašnjeno koja su sva socijalna prava osoba treće životne dobi predviđena Zakonom o socijalnoj skrbi ( NN 157/13 ) ukoliko ispunjavaju uvijete koji su predviđeni. U narednom članku ćemo detaljno pojasniti koji su to uvjeti koji moraju biti zadovoljeni.

Pomoć u kući – je pravo osoba treće životne dobi, ovo pravo obuhvaća i obavljanje kućanskih poslova ali i održavanje osobne higijene kao i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba starije osobe ( naročito one s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim oštećenjima ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju te je osobi prijeko potrebna pomoć druge osobe).

Boravak – cjelodnevni / poludnevni. Ovisi o vremenu koje je potrebno da se osigura zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem sljedećih usluga: prehrana, održavanje osobne higijene, čuvanje i razvijanje novih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranje slobodnog vremena i to sve prema potrebama i izboru korisnika usluge.

Smještaj – kroz aktivnosti obuhvaća sve kao i boravak no u ovu uslugu pripada i stanovanje. Razlikujemo privremeni ( onaj u kriznim situacijama)  i dugotrajni boravak.

Organizirani boravak- također socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba  tijekom 24 sata dnevno, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne osobe, ili neke druge osobe osposobljenje za pružanje usluga, u stanu ili izvan njega, osiguravanje životne i socijalne, radne, kulturne, obrazovne i rekreacijske potrebe.

Novčane naknade koje osobe treće životne dobi mogu ostvariti su: pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu.

Vanja Cvančić/Udruga Spiritus OS