Socijalne usluge – Pomoć u kući


U prošlom članku smo Vas upoznali sa socijalnim uslugama, a ovog puta Vas želimo upoznati s detaljima vezanim za ostvarivanje ovih usluga. Prvi korak je svakako informiranje u Centru za socijalnu skrb, prema Vašem prebivalištu, te prikupljanje potrebne dokumentacije vezano za uslugu koja je potrebna. Međutim, isto tako se za sve informacije možete obratiti nama u udruzi na lokaciji Drinska 10, 31000 Osijek, svakog radnog dana od 08:00 – 16:00 h.

Kao što smo u prethodnom članku napisali starije osobe imaju pravo na usluge pomoć u kući, smještaj, boravak i organizirani boravak.

Ono što se prvo mora definirati je kako prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 157/13 starija osoba je osoba u dobi od 65 ili više godina života. Znači sve osobe koje su mlađe od 65 godina ne spadaju u kategoriju starijih osoba.

Prva usluga na koju osobe treće životne dobi imaju pravo je Pomoć u kući. Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući osobi iz ovoga članka priznaje se ako ispunjava sljedeće uvjete:

– nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca

– nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

– na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom

– nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti

Pomoć u kući može obuhvatiti:– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

– obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (NN 157/13).

Za sve daljnje informacije, i ukoliko je potrebno, za jasnije upute koje bi dovele pojedinca do ostvarivanja ovog prava možete se obratiti na mail adresu: sos@sos.hr, te od 01. listopada 2017. godine putem besplatnog telefonskog broja, SOS telefona, na kojem će te moći uputiti bilo kakvo pitanje, dilemu, problem, nedoumicu, zatražiti savjet ili dobiti psihosocijalnu podršku.