Zapošljavamo 1 osobu na radnom mjestu gerontodomaćice za općinu Vrbje

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0052 Spiritus OS donosi:

JAVNI POZIV
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „SOS pomoć“ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0052 Program “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će pružati uslugu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama.
–     dostava namirnica,
–     pomoć u pripremi obroka u kućanstvu,
–     organiziranje prehrane,
–     pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
–     pomoć u socijalnoj integraciji,
–     pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
–     pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
–     pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Uvjeti za zapošljavanje su da su osobe nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a u okviru kojih prednost imaju teže zapošljive/ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada: starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unutar 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti ako su pripadnice neke od ranjivih skupina te je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
–     Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
–     Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, postupku ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)
–     Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
–     Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje, potvrda centra za socijlnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
–     Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
–     Žene koje su izašle iz sustava  skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
–     Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
–     Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
–     Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
–     Beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)
Prijava za oglas treba sadržavati također:
–     Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja),
–     Životopis
–     Presliku osobne iskaznice,
–     Presliku dokaza o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo

–     Potvrdu izdanu od HZZ – a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)

– Potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 30 dana  od dana objave oglasa